avangard-pressa.ru

ІІІ. Економічна література - Экономика

1.Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. - М.: Финансы и статистика, 1992.

2.Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А.М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2003. – 599 с.

3.Банківська енциклопедія / Під редакцією д.е.н., проф. Мороза А.М. – К.: “ЕЛЬТОН”, 1993. – 328 с.

4.Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. проф. Р.І. Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314 с.

5.Банківський менеджмент: Навч. посіб. / О.А. Кириченко, І.В. Гіленко, С.Л. Роголь та ін.; За ред. О.А. Кириченка. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 438 с.

6.Банківські операції: Підручник – 2-ге вид. / За ред. д.е.н., проф. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

7.Банковское дело / Под. ред. А.М. Тавасиева. – М.: ЮНИТИ, 2001.

8.Белых Л.П. Основы финансового рынка: Учеб. Пособие. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.

9.Бергер Ф. Что Вам надо знать об анализе акций / Пер. с нем. – М.: АОЗТ “Интерэксперт”; ЗАО “Финстатинформ”, 1998. – 206 с.

10. Берзон Л.П., Буянова Е.А., Кожевников М.А., Чаленко А.Ф. Фондовый рынок. – М.: Вита-пресс, 1998.

11. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311 с.

12. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учебное пособие. – М.: Федеративная Книготорговая Компания, 1998. – 352 с.

13. Бюджетний менеджмент: Підручник/ В. Федоcов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. Ред.. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – 864 с.

14. Валютне регулювання: Навч. посіб. для ВНЗ / Ющенко В.А., Міщенко В.І. – К.: Знання, 1999. – 359 с.

15. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 255 с.

16. Вожжов А., Грищенко О. Формування сумарної позичкової заборгованості з кредитування за овердрафтом // Банківська справа. – 2004. – № 5-6. – С. 87.

17. Вступ до банківської справи / За ред. д.е.н., проф. Савлука М.І. – К.: Лібра, 1998. – 342 с.

18. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч.-метод. посібник. – К.: Основи, 1998.

19. Голикова Ю.С., Хохленкова М.А. Банк России: организация деятельности. – М.: Консалтинг компания ДеКА, 2000.

20. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посібник. – К.: Основи, 1996.

21. Грищенко О. Гроші та грошово-кредитна політика. – К.: 1999.

22. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін. – К., 2002.

23. Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. – К.: Поліграфкнига, 2000.

24. Дмитренко М.Г., Потлатюк В.С. Кредитування і контроль: Навчально-методичний посібник (у схемах і коментарях). – Кондор, 2005. – 296 с.

25. Долан З.Дж., Кемпбелл К.Д., Кемпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ. ред. В. Лукашевича, М. Ярцева. – С.Пб., 1994.

26. Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. / Пер. з англ. В. Мусіснко, О. Овсієнко. – К.: Основи, 1996.

27. Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник. – Вид. 2-ге, змін. й доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 528 с.

28. Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В.С. Стельмах (голова) та ін. – К.: Молодь, Ін Юре, 2001. – 680с.

29. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки: Учеб. Пособ. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 224 с.

30. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Видавництво “Центр Європи”, 1997. – 576 с.

31. Киреев А. Международная экономика. – М.: Междунар. отношения, 2000.

32. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України: Підручник. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2001. – 636 с.

33. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 768 с.

34. Костюченко О.А. Банківське право: Навч. Посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: МАУП, 2000. – 240 с.

35. Кочетков В.Н. Анализ банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект: Монография. – К.: МАУП, 1999. – 192 с.

36. Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання. М. Олексієнко, В. Ольшанський, Д. Лилак, Е. Першиков. – К.: “Козаки”, 1996. – 144 с.

37. Кротюк В.Л. Національний банк – центр банківської системи України. – К.: Видавничий дім, 2000.

38. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: Правові основи формування та функціонування. – К.: ЮРІНКОМ-ІНТЕР, 1998.

39. Лисенков Ю.М. та ін. Вексельний обіг / Ю.М Лисенков, В.П. Ляшко, С.Ю. Фомічова. – К.: ТОО “Задруга”, 1996. – 324 с.

40. Лысенков Ю.М., Педь И.В. Расчеты во внешней торговле / Под ред. Ю.М. Лысенкова. – К.: Вестник фондового рынка. – 2003. – 336 с.

41. Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки. – К., Атіка, 1999.

42. Ляшенко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. – Д.: Сталкер, 1998. – 320 с.

43. Львов Ю. А. Банки и финансовый рынок, С.-Пб.:, 1996.

44. Макконнел К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципи, проблеми й политика. Пер.с англ. - К., Хагар - Демос, 1993.

45. МакЛафин Д. Дж. Ценные бумаги: как добиться высоких доходов. – М.: “ДЕЛО”, 1999. – 206 с.

46. Международная торговля: финансовые операции, страхование и другие услуги. Пер. с англ. – К.: Торгово-издательское бюро BHV, 1994. – 480 с.

47. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учеб. пособ. для вузов / Красавина Л.Н. – М.: 2000. – 608 с.

48. Международные расчеты по коммерческим операциям. Ч. 1: Аккредетив / Серия “Международный банковский бизнес”. – М.: “Консалтбанкир”, 1994. – 120 с.

49. Международные расчеты по коммерческим операциям. Ч. 1: Определение оптимальных форм и условий расчетов. Типовые условия платежей по экспорту и импорту. Гарантии / Серия “Международный банковский бизнес” – М.: “Консалтбанкир”, 1994 г. – 96 с.

50. Международный фондовый рынок: Инструментарий; Участники: Информ. обеспеч. Ю.М. Лысенков и др.– К.: Банк “Украина”, 1995. –140 с.

51. Мелкумов Я.С. Организация и финансирование инвестиций: Учебное пособие. – М.: ИНФРА–М, 2000. – 248 с.

52. Мельник В.А. Ринок цінних паперів. Довідник керівника підприємства. Спеціальний випуск. – К.: А.Л.Д., ВІРА-Р, 1998. – 560 с.

53. Миллер Р.Л., Ван-Хуз Современные деньги и банковское дело. – М.: ИНФРА-М, 2000.

54. Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансовий ринків / Пер. з англ. С. Панчишин, І.Г. Стеблій, А. Стасишин. – К.: Основи, 1998.

55. Міжнародні валютно-кредитні відносини. Підручник / За ред. Філіпенко А.С. – К.: Либідь, 1997. – 208 с.

56. Міжнародні фінанси: Підручник / За ред. О.І. Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784 с.

57. Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 316 с.

58. Мошенський С.З. Еволюція векселя. – К.: ТОВ “ПоліграфКонсалтинг”, 2005. – 432 с.

59. Носкова И.Я. Финансовые и валютные операции: Учебн. Пособие. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.– 175 с.

60. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Підручник для ВНЗ / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 388 с.

61. Облік та аудит у комерційних банках / За ред. д.е.н., проф. А.М. Герасимовича. – Львів: Видавництво “Фенікс”, 1999. – 512 с.

62. Организация и планирование кредита: Учебник / Н.Д. Барковский, Т.К.Артемова, А.Т. Застрожнева и др.; Под ред. Н.Д. Барковского. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 272 с.

63. Організація міжнародних кредитно-розрахункових відносин: Навчальний посібник / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 368 с.

64. Орлюк О.П. Банківське право: Навч. Посібник. – К.: Хрінком Інтер, 2006. – 392с.

65. Основы банковского дела / Под. ред. д.э.н. А.Н. Мороза – К.: “Либра”, 1994. – 336 с.

66. Основы международных валютно-финансових и кредитных отношений: Учебник / За ред. д.э.н. проф. В.В. Круглова. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 432 с.

67. Павлов В.І., Пилипенко І.І., Кривов’язюк І.В. Цінні папери в Україні: Навчальний посібник. – Видання 2-ге, доповнене. –К.: Кондор, 2004. – 400с.

68. Павлова Л.Н. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: Практ. пособие. – М.: ЗАО “Бухгалтерский бюллетень”, 1997. – 192 с.

69. Панчишин С.М. Макроекономіка. – К.: Либідь, 1998.

70. Перар Ж. Управление международными денежными потоками. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 208 с.

71. Первозванский А.А. Финансовый рынок: расчет и риск. – М., 1994. – 215 с.

72. Пересада А.А., Майорова Т.В. Управління банківськими інвестиціями: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 388 с.

73. Петрук О.М. Банківська справа: Курс лекцій / За ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖДТУ, 2003. – 456 с.

74. Платіжні системи: Навч. посібник / В.А. Ющенко, А.С. Савченко, С.Л. Цокол, Г.М. Новак та ін. – К.: Либідь, 1998.

75. Положення про кредитування / Ситник В.П., Кравець В.М., Міхеєв П.М., Грибков В.Н. та ін. – К.: Банк “Україна”, 1998. – 144 с.

76. Поляков В.П., Московкина Л.А. Структура и функции центральных банков. Зарубежный опыт: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-М, 1996.

77. Попович В.М., Степаненко А.И. Управление кредитными рисками заемщика, кредитора, страховщика. – К.: 1996. – 1996. – 260 с.

78. Пуховкіна М.Ф., Остапішин Т.п., Білошапка В.С. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навч. метод. посібник для самост. вивч. дисципліни. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 180 с.

79. Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М. Банківський нагляд: Навч.- метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003 – 174 с.

80. Рейнолдс Р. Закони финансового ринка. - М.: Новоинформ, 1996.

81. Рид Эдвард, Котер Ричард, Гилл Эдвард, Смит Ричард. Коммерческие банки. Пер. с англ. – М: СП “Космополис”, “Молодая гвардия”, 1991 – 480 с.

82. Роберт Гейлбронер., Лестер Тароу. Економіка для всіх. Пер. з англ., Львів, 1995.

83. Роджер Лерой Миллер, Давид Д. Ван-Хуз. Современные деньги и банковское дело: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – ХХIV, 856 с.

84. Рубцов Б. Б. Зарубежные фондовые рьнки – М.: Инфра. 1996.

85. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 616 с.

86. Рынок ценных бумаг и его финансовые институты: Учеб. пособие / Под ред. В.С. Торкановского. – СПб.: АО “Комплект”, 1994.

87. Самуельсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка. Пер. з англ., - К.: Основи, 1996.

88. Смит В. Происхождение центральных банков. – М.: Ин-т модели экономики, 1996.

89. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 384 с.

90. Современный коммерческий банк: управление и операции / В.М. Усоскин. – М.: Все для вас, 1993.

91. Сутормина В.Н. Правовые основы функционирования финансового рынка в Украине. – К.: НАУ, 1999

92. Тим, хто нехтує законом. Контроль, ревізія та аудит у комерційних банках України / За ред. Г.Г. Мумінової-Савіної. – К.: Факт, 2001. – 448 с.

93. Типы валютных операциий и другие виды сделок на международних денежных рынках. / Ачкассов А.И. – М.: Консалтбанкир, 1994. – 62 с.

94. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Деньги и власть. – М.: Дело, 2000.

95. Усов В.В. Деньги. Денежное обращение. Ифнляция: Учеб. пособие. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999.

96. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М.: ВАЗАР-ФЕВРО, 1994.

97. Федоренко В.М., Федоренко А.В. Денежное обращение и кредит капиталистических стран. – К.: “Высшая школа”, 1989 – 288 с.

98. Федосов В.М. Бюджетний менеджмент. –К.: КНЕУ, 2005.

99. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посіб. / А.М. Поддєрьогін та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 294 с.

100. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 432 с.

101. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 616 с.

102. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.

103. Шарп У.Ф., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. – М.: ИНФРА-М., 1997. – 1027 с.

104. Шевченко Р.І. Кредитування і контроль: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2002. – 183 с.

105. Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. – К.: Генеза, 1997. – 384 с.

106. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: Знаня-Прес, 2002. – 535 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

107. Шемет Т.С. Теорія і практика валютного курсу: Навч. посібник / За ред. О.І. Рогача. – К.: Либідь, 2006. – 360с.

108. Шенаев В.Н., Наумченко О.В. Центральный банк в процессе экономического регулирования. Зарубежный опыт и возможности его использования в России. – М.: Консалт банкир, 1994.

109. Энциклопедия банковского дела и финансов / Под. ред. Чарльза Дж. Вулфера. – М.: Корпорация “Фёдоров”, 2000.

110. Ющенко В.А. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. - К., 1998. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок. Теорія і практика: Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 415 с.

111. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками: Навчальний посібник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 444 с.

ІV. Журнальні статті

1.Алексеєнко М.Д., Алексеєнко Л.М. Формування статутного капіталу банку // Фінанси України. – 2005. – № 4. – С. 109.

2.Балюк В., Яцура А. Довгострокове кредитування інвестиційних проектів // Банківська справа. – 2005. – № 1. – С. 54.

3.Батковський В.А. Рейтингова оцінка діяльності банків // Фінанси України. – 2004. – № 5. – С. 145.

4.Белінська Я. Можливості і наслідки валютно-фінансової лібералізації в Україні // Вісник НБУ. – 2006. – № 1. – С. 28.

5.Берніков В. Національна система масових електронних платежів: огляд розвитку у 2005 році // Вісник НБУ. – 2006. – № 2. – С. 5.

6.Білик М.Д. Фінансове планування на підприємстві в сучасних умовах // Фінанси України. – 2006. – № 4. – С. 133

7.Бобров Є.А. Сучасний стан і перспективи розвитку кредитування малого бізнесу // Фінанси України. – 2004. – № 1. – С. 103.

8.Бутук О. Валютний контроль і конвертованість валют // Банківська справа. – 2004. – № 5-6. – С. 48.

9.Бутук О. Валютний контроль і конвертованість валют // Банківська справа. – 2005. – № 1. – С. 45.

10. Версаль Н.І. Проблеми відкриття філій іноземних банків // Фінанси України. – 2004. – № 5. – С. 131.

11. Власенко О.О. Розвиток українського ринку депозитів для фізичних осіб // Фінанси України. – 2006. – № 3. – С. 74.

12. Воронова Л., Мороз А., Пуховкіна М., Савлук М. Національний банк України // Вісник Національного банку України. – 2001. – № 5 – С. 6

13. Гайда Н. Капіталізація українських банків як показник інвестиційного клімату в країні // Банківська справа. – 2005. –№ 5. – С. 61-66.

14. Гальчинський А. Найвищий пріорітет – грошова стабільність // Вісник Національного банку України. – 2001. – № 5 – С. 2

15. Гладких Д. Доходи й витрати як складові ціни банківських послуг // Вісник НБУ. – 2006. – № 3. – С. 24.

16. Данілов О.Д., Серебрянський Д.М. Механізм оподаткування дивідендів: корпоративний аспект // Фінанси України. – 2006. – № 6. – С. 35.

17. Делас В.А. Неторговельні валютні операції комерційних банків // Фінанси України. – 2005. – № 9. – С. 135.

18. Делас В.А. Місце комерційних банків у системі валютного контролю // Фінанси України. – 2004. – № 5. – С. 151.

19. Джулакідзе К.Ю., Невмержицький В.В. Аналіз кредитно-інвестиційного портфеля банку // Фінанси України. – 2005. – № 3. – С. 107.

20. Дзюблюк О. Генезис функцій центрального банку в ринкових умовах господарювання // Вісник НБУ. – 2002. – № 7. – С. 18-23.

21. Дзюблюк О. Ринок банківських послуг: теоретичні аспекти організації і стратегія розвитку в Україні // Банківська справа. – 2005. – № 3. – С. 40.

22. Дмитрієва О.А. Оптимізація депозитної діяльності комерційного банку // Фінанси України. – 2004. – № 5. – С. 138.

23. Другов О. Необхідність та шляхи створення в Україні спеціалізованих банків // Банківська справа. – 2005. – № 4. – С. 47.

24. Євтух О.Т. Кредит як соціально-економічне явище // Фінанси України. – 2006. – № 3. – С. 7.

25. Єлейно Я.І., Музичук А.А. Деякі характеристики фінансових потоків // Фінанси України. – 2006. – № 2. – С. 138.

26. Жукова Н. Особливості кредитування комерційними банками суб’єктів господарювання в Україні // Банківська справа. – 2005. – № 2. – 65-72.

27. Журавльова Ю.Ю. Сутність платоспроможності підприємства // Фінанси України. – 2006. – № 1. – С. 116.

28. Кириленко В. Депозитна політика комерційного банку // Банківська справа. – 2005. – № 2. – С. 29.

29. Климова О.О. Аналіз прибутковості комерційних банків України // Фінанси України. – 2005. – № 3. – С. 112.

30. Коваль С.Л. Формування фінансових ресурсів комерційних банків // Фінанси України. – 2004. – № 7. – С. 110.

31. Ковальчук К.Ф., Вишнякова І.В. Показники ефективності лізингової угоди // Фінанси України. – 2004. – № 6. – С. 141.

32. Козюк В. Місце та роль центральних банків у формуванні глобалізаційних процесів // Банківська справа. – 2004. – № 4. – С. 23.

33. Кочетков В.М., Андрушко Н.Ю. Вдосконалення формування власних коштів комерційного банку для забезпечення його фінансової стійкості // Вісник ЖІТІ. – 2001. – № 15. – С. 295-299.

34. Кривоног О.Л. Банківське кредитування малих підприємств // Фінаси України. –2005. – № 8. – С. 101.

35. Кротюк В., Міщенко В. Еволюція підходів до оцінки капіталу в Базельських угодах // Банківська справа. – 2005. – № 4. – С. 3.

36. Кудряшов В.П. Дослідження засад розвитку фінансової системи України // Фінанси України. – 2006. – № 6. – С. 151

37. Лагутін В.Д. Становлення і розвиток системи іпотечного кредитування // Фінанси України. – 2004. – № 1. – С. 75.

38. Лагутін В. Догматизм грошово-кредитної політики як гальмо економічного зростання в Україні // Банківська справа. – 2002. – № 4.

39. Лазебник Л.Л. Сутність та компоненти фінансової політики // Фінанси України. – 2006. – № 1. – С. 66.

40. Лукіна Ю.В. Формування та реалізація стратегії управління фінансами підприємства // Фінанси України. – 2006. – № 3. – С. 113.

41. Любкіна О.В. Призначення і сутність фондових цінних паперів // Фінанси України. – 2004. – № 5. – С. 156.

42. Лютий І.О., Нічосова Т.В. Ринок корпоративних облігацій реального сектору економіки // Фінанси України. – 2006. – № 7. – С. 59-68.

43. Мещеряков А.А. Формування та використання ресурсної бази банку // Фінаси України. – 2006. – № 3. – С. 89.

44. Науменкова С.В., Міщенко С.В. Сучасна модель фінансової системи: порівняльний аналіз основних підходів // Фінанси України. – 2006. – № 6. – С. 44.

45. Озель Д. Акредитив у сучасній практиці господарювання // Банківська справа. – 2005. – № 3. – С. 76.

46. Олексієнко С.М. Особливості кредитування за поточними рахунками // Фінанси України. – 2004. – № 7. – С. 116.

47. Павлюк К.В., Кажан В.А. Діяльність іноземних комерційних банків в Україні: тенденції та проблеми // Фінанси України. – 2006. – № 6. – С. 143.

48. Павлюк С.М. Сутність ресурсів комерційного банку // Фінанси України. – 2004. – № 12. – С. 108.

49. Парсяк В.Н., Зельдіс В.В. Методологічні передумови здійснення маркетингових досліджень у сфері обігу цінних паперів // Фінанси України. – 2006. – № 7. – С. 69-78.

50. Погребна В. СЕМП НБУ: міжбанківські розрахунки у 2005 році // Вісник НБУ. – 2006. – № 2. – С. 26.

51. Поздняков О.І. Особливості банківського регулювання та нагляду в країнах з перехідною економікою // Фінанси України. – 2006. – № 1. – С. 101.

52. Пошивалов В., Лапушкіна С. Вплив глобалізації на механізм та характер банківської діяльності // Банківська справа. – 2005. – № 5. – С. 83-87.

53. Про структуру бюджетної класифікації: Постанова Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 42.

54. Ричаківська В.І., Олексієнко М.Д. Ощадні (депозитні) сертифікати: суть та фінансовий облік // Вісник НБУ. – 1999. – № 5. – С. 28-31.

55. Симановский А.Ю. Текучий банковский надзор // Деньги и кредит. – 2002. – №2. – С. 34-43.

56. Слухай С.В., Гончаренко О.В. Зарубіжний досвід організації місцевих фінансів // Фінанси України. – 2006. – № 7. – С. 12-20.

57. Софіщенко І. Особливості та основні тенденції валютного фінансування банками національної економіки // Вісник НБУ. – 2006. – № 1. – С. 36.

58. Старовойт К.І. Визначення сутності інвестиційної діяльності комерційних банків // Фінаси України. – 2005. – № 9. – С. 151.

59. Стельмах В. Монетарна політика як один із ключових факторів економічного зростання // Вісник Національного банку України. – 2002. – № 1.

60. Стоян В.І. Управління фінансовими ресурсами у системі казначейства // Фінанси України. – 2006. – № 7. – С. 21-29.

61. Тарасовець О.М. Перспективи розвитку банківських послуг // Фінанси України. – 2004. – № 1. – С. 91.

62. Таряник О.М., Тітенкова М.В. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами // Фінанси України. – 2006. – № 7 – С. 50-58.

63. Тимофеев З.А. Системы надзора за деятельностью коммерческих банков // Деньги и кредит. – 2002. – №4. – С. 25-30.

64. Толкачов С. Картки НСМЕП: зручність, безпечність, перспектива // Вісник НБУ. – 2006. – № 1. – С. 54.

65. Чайковський Я. Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування // Банківська справа. – 2005. – № 2. – С. 36.

66. Червова Л.Г., Назарчук М.І. Правове регулювання інвестиційної діяльності // Фінанси України. – 2005. – 4. – С. 68.

67. Човник Ю.В., Мужук Н.І. Створення лізингових компаній комерційними банками // Фінанси України. – 2004 – № 1.– С. 83.

68. Шевченко О., Червяченко Є. Ринок корпоративних облігацій України: стан та проблеми розвитку // Банківська справа. – 2005. – № 4. – С. 37.

69. Шелудько Н.М. Іноземний капітал у банківському секторі України: проблеми і наслідки // Фінанси України. – 2006. – № 7. – С. 79-86.

70. Юров А.В., Лютов В.В. Деньги: выпуск, защита от поддлеки, борьба с фальшивомонетчеством // Деньги и Кредит. – 2002. – №2. – С. 17-21.

71. Ястремська О.М., Гриньов А.В. Якість формування фінансової стратегії підприємства // Фінанси України. – 2006. – № 6. – С. 121-129.

72. Яценко В.М. Грошовий обіг у відкритій економіці // Фінанси України. – 2006. – № 4. – С. 92.

Додаток А