avangard-pressa.ru

І. договори про передачу майна у власність - Право

Тема 3: Купівля – продаж

1. Загальна характеристика договору купівлі-продажу. Сфера застосування. Джерела правового регулювання.

2. Укладення договору купівлі-продажу. Форма договору купівлі-продажу.

3. Сторони договору. Право продажу товарів.

4. Зміст договору:

а/ предмет договору;

б/ ціна;

в/ інші умови договору.

5. Права та обов’язки сторін за договором.

6. Правові наслідки порушення сторонами зобов”язань за договором купівлі-продажу.

Нормативно-правові акти:

І. Міжнародно-правові документи:

1. Віденська конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (1980 р). // http://zakon.rada.gov.ua

2. Гаазька конвенція про право, що застосовується до договорів міжнародної купівлі продажу товарів від 22 грудня 1986 р. // http://zakon.rada.gov.ua

3. Гаазька конвенція щодо права, яке застосовується до переходу права власності при міжнародній купівлі-продажу товарів від 15 квітня 1958 р. // http://zakon.rada.gov.ua

4. Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів «ІНКОТЕРМС» (1990 р.) // http://zakon.rada.gov.ua

ІІ. Законодавчі акти України:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // http://zakon.rada.gov.ua

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

4. Закон України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 р. // http://zakon.rada.gov.ua

5. Закон України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 2 грудня 1997 р. // http://zakon.rada.gov.ua

6. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23 грудня 1997 р. // http://zakon.rada.gov.ua

7. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 р. // http://zakon.rada.gov.ua

8. Закон України «Про заставу» від 02 жовтня 1992 р. // http://zakon.rada.gov.ua

9. Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 03 грудня 1990 р. // http://zakon.rada.gov.ua

10. Закон України «Про іпотеку» від 05 червня 2003р. // http://zakon.rada.gov.ua

11. Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10 травня 1993 р. // http://zakon.rada.gov.ua

12. Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставленого майна. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1997 р. // http://zakon.rada.gov.ua

13. Указ Президента України «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів» від 4 жовтня 1994 року // http://zakon.rada.gov.ua

14. Наказ Фонду державного майна України Про затвердження примірних договорів купівлі-продажу № 2411 від 22.08.2005 р. // http://zakon.rada.gov.ua

Судова практика:

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок» від 4 жовтня 1991 року // http://zakon.rada.gov.ua

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України статті 105 Цивільного кодексу України» від 19 вересня 1975 року // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

88. Безсмертна Н. Договір купівлі-продажу житла у нотаріальній практиці // Право України. – 2007. – №5. – С.53-57.

89. Безсмертна Н., Демченко Л. Особливості здійснення права власності подружжя в нотаріальному процесі // Право України. – 2006. – №8. – С.135-138.

90. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

91. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

92. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

93. Горбунова Л.М., Богачов С.В., Іванчук І.Ф., Трало Ю.В. Договір купівлі-продажу. – М-во юстиції України. – К.: ТОВ «Поліграф-Експрес», 2006. – 61 с.

94. Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

95. Долинська М. Договори щодо розпорядження земельними ділянками. // Юридичний журнал. – 2006. – № 11.

96. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

97. Енциклопедія цивільного права України / За ред. доктора юрид. наук, професора, академіка АПрН України Я. М. Шевченко — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2009. – 952 с.

98. Євстігнєєв А. Проблемні питання «Інкотермс». // Юридичний журнал. – 2005. – № 9.

99. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

100.Костенко Л. Розумні строки у відносинах купівлі-продажу. // Юридичний журнал. – 2008. – № 5.

101.Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

102.Мілаш В. Договірна правосуб’єктність сторін зовнішньоекономічного договору // Право України. – 2004. – №6. – С.39-43.

103.Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

104.Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

105.Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

106.Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

107.Поляник К. Договір купівлі-продажу як підстава виникнення права власності на нерухомість. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Випуск 50. – 415 с. – С. 187-195.

108.Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів України / Під ред. Яреми А.Г., Ротаня В.Г. – К.:Реферат, 2005. – 336 с.

109.Роїна О.М. Збірник типових договорів: (з можливістю копіювання) (4-е вид.) – купівля-продаж, консигнація, ярмарок, аукціон, сумісна діяльність, застава, інвестиційна діяльність, схов. – К.: КНТ, 2006. – 124 с.

110.Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

111.Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

112.Харитонов Є.О. Цивільне та сімейне право: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова сдність», 2009. – 968 с.

113.Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

114.Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

115.Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2 . Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

116.Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт, кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатсєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с.

117.Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

118.Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

119.Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Завдання 1.

Проаналізуйте ст. 55 Віденської конвенції, ст.691 Цивільного кодексу України, ст.180 Господарського договору про ціну як умову договору купівлі-продажу.

Як трактується ціна як умова договору в названих джерелах?

Завдання 2.

Визначте предмет договору купівлі-продажу в таких ситуаціях:

1. Між громадянами К. і П. була досягнута домовленість про купівлю-продаж фундаменту під житловий будинок за погодженою ціною.

2. ВАТ “Жиркомбінат” продав право вимоги до ПП “Октава” на суму 35 тис.грн. ТзОВ “Рекрут” за 30 тис.грн.

Завдання 3.

Проаналізуйте ст.74, 75, 136 Господарського кодексу України, ст.61 ЗУ “Про виконавче провадження”, ст. 20, 21 Закону України “Про заставу”, ст. 874 Цивільного кодексу України.

Кому належить право продажу товарів?

Завдання 4.

Проаналізуйте правову природу та види строків в договорах купівлі-продажу (гарантійні строки, строки придатності, строки служби, претензійні строки, строки оперативного захисту, позовна давність). Прореферуйте: Луць В.В. Строки в цивільному праві. Львів.1992.

Задача 1.

Згідно із оголошенням в газеті “Реклама для всіх” громадянин М. з’явився до громадянина Р., щоб купити у нього набір кухонних меблів. Оглянувши комплект і погодивши ціну, сторони домовилися, що М. приїде через два дні за меблями власним транспортом і проведе остаточний розрахунок. Як завдаток М. залишив 1000 грн. З’явившись через дав дні за меблями, М. виявив, що Р. продав їх іншій особі за більш вигідною ціною.

М. зажадав відшкодування збитків (витрати на автотранспорт), повернення 100 грн. завдатку і компенсацію моральної шкоди.

Вирішіть спір. З якого моменту договір купівлі-продажу вважається укладеним?

Задача 2.

Громадянин І. прочитав у вітрині “Міськдовідки” оголошення М. про продаж ним роялю за 600 грн. Прийшовши за вказаною адресою, І. оглянув рояль і погодився купити за пропоновану ціну. Проте М. заявив, що продавати рояль не буде, поки не вирішиться питання про переведення його на роботу в інше місце. Крім того, він хотів би одержати за рояль 800 грн., так як по цій ціні, як він довідався, продається в комісійному магазині такий же рояль. І наполягав на продажі роялю без будь-яких застережень про перевід М. на іншу роботу і ціні 600 грн.

Ідучи від М., І. сказав, що він повернеться через 5 днів, принесе гроші і забере рояль. М. на наступний день після відвідин І. одержав нове місце роботи і в той же день відіслав телеграму про свою згоду продати рояль за 600 грн., вказавши, що чекає відповіді 2 дні. І. відразу відповів телеграфом про свою згоду. Але телеграма була вручена поштовим відділенням М. тільки на 3 день, тобто після вказаного в телеграмі строку. В цей день, до отримання телеграми М. продав рояль К. При цьому було узгоджено, що К. вивезе рояль у вільний час через 2-3 дні. На наступний день за роялем з’явилися разом І. і К., кожний з яких, рахуючи договір укладений саме з ним, вимагав передачі роялю.

Чи був укладений між М. та І. договір?

Чи виникло відповідно зобов’язання з купівлі-продажу?

Чи правомірні вимоги К.?

Задача 3.

Громадяни К. і Б. уклали договір купівлі-продажу жилого будинку і посвідчили його у нотаріуса. Після розрахунку з Б. К. поселився в будинку разом із сім’єю. Через деякий час дружина Б. заявила вимогу до суду про визнання договору недійсним. В судовому засіданні було встановлено, що при укладенні договору була порушена вимога ст.65 Сімейного кодексу України про необхідність згоди іншого подружжя на відчуження нерухомого майна.

Проаналізуйте ситуацію і вирішіть справу.

Задача 4.

Громадянка Т. звернулася з позовом до громадянки О. про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири. Позивачка посилалася на те, що при укладенні оспорюваного договору купівлі-продажу 12 січня 2004 року громадянин К., що діяв на підставі її довіреності продав квартиру О. без згоди К. за заниженою ціною.

За таких обставин позивачка просила визнати договір купівлі-продажу недійсним.

В зустрічному позові О. просила виселити Т. та К. з належної їй на праві власності вищезгаданої квартири.

В судовому засіданні було встановлено, що “між представником позивачки - К. та покупцем О. укладена зловмисна угода, що виразилася в продажі квартири за відсутності згоди на те її власника та за явно заниженою (у 10 разів) ціною”.

Вирішіть справу.