avangard-pressa.ru

І. Дайте коротку відповідь - Психология

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

Для самостійного виконання

Практичних та індивідуальних науково-дослідних завдань

з дисципліни «Менеджмент»

для студентів напрямів підготовки

6.030504 «Економіка підприємства»

6.030507 «Маркетинг»

6.030509 «Облік і аудит»

6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»

заочної форми навчання

студента_________________________

_________________________________

група________

Одеса , ОНАХТ, 201___ р

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1.

Охарактеризуйте переваги і недоліки різних методів комунікації. Результати оформіть у вигляді таблиці:

Назва методу Переваги Недоліки Усні Письмові Невербальні

Завдання 2.

Визначити основні переваги різних видів комунікаційних мереж.

Критерії оцінки ефективності Базові типи комунікаційних мереж Ланцюгова Y-мережа Розкладена Кільцева Повного взаємозв’зку 1. Швидкість передавання повідомлення 2. Точність повідомлення 3. Ймові рність наявності лідера 4. Моральний стан підлеглих

Завдання 3.

Розкрийте особливості структур управління, їх недоліки та переваги

Лінійна структура управлення

Переваги Недоліки

Функціональна структура управління

_____________________________Переваги Недоліки

Лінійно-функціональна організаційна структура

Переваги Недоліки

Дивізіональна структура

Переваги Недоліки

Завдання 4. Формування організаційної структури та делегування повноважень

Завдання 1.

Сформувати схему організаційної структури управління (ОСУ) підприємством (за варіантом).

Завдання 2.

Надайте характеристику організаційної структури підприємства за відповідною формою

Тип ОСУ

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Характерні риси

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Переваги

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Недоліки

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


Організаційна структура підприємства (за варіантом)


Завдання 5.

Визначити перелік керівників та склад структурних підрозділів апарату управління, які виконують кожну з конкрених функцій, які наведено у таблиці, тобто як розподілені повноваження та виконання конкретних функцій між керівниками та підрозділами апарату управління

Розподіл повноважень по виконанню управлінських функцій

№ п/п Функція управління Підрозділ, який виконує Лінійний керівник Лінійне керівництво Діловодство Юридична діяльність Соціальний розвиток Управління кадрами Внутріорганізаційне планування Організація праці і заробітної плати Бухгалтерський облік Управління фінансами Технічний розвиток виробництва Вдосконалення організації виробництва Організація ремонтного обслуговування Організація енергетичного обслуговування Управління капітальним будівництвом Охорона праці і техніка безпеки Управління якістю Оперативне управління виробництвом Маркетинг Матеріально-технічне забезпечення Управління забезпеченням сировиною Управління збутом готової продукції Організація транспортного обслуговування

Тестові завдання для підготовки до екзамену

І. Дайте коротку відповідь

1. Менеджмент як вид діяльності це…

2. Менеджмент як процес це…

3. У загальному вигляді виділяють такі рівні менеджменту…

4. Основними функціями менеджменту є…

5. Менеджер в організації виконує такі ролі…

6. Основними принципами школи наукового управління (за Ф. Тейлором) є…

7. Основними принципами школи людських відносин є…

8. До факторів зовнішнього середовища прямої дії відносяться…

9. До факторів зовнішнього середовища організації непрямої дії відносяться…

10.До економічних методи управління відносяться:…

11.До організаційно-стабілізуючих методів управління відносяться:

12.До розпорядницьких методів управління відносяться:…

13.До соціально-психологічних методів управління відносяться:…

14.Релевантна інформація для прийняття рішення це…

15. Інформація в управлінні повинна відповідати таким вимогам…

16. Основними характеристика автократичного стилю управління є...

17. За мотиваційною теорією раціональних очікувань менеджер повинен визначити і забезпечити наступне...

18. До факторів внутрішнього середовища організації відносяться...

19. Характеристиками організації, яксоціально-економічної системи є...

20. Демократичний стиль управління характеризується наступним...

21. До складових організаційної культури відносяться...:

22. Визначіть зв΄язок між виконанням загальних функцій управління і рівнями менеджменту

23. Цілі організації повинні відповідати наступним вимогам...

24. Серед комунікаційних шумів найбільш поширеними є...

25. Основними принципами кількісного підходу в управлінні є…

26. До переваг письмових комунікацій відносяться...

27. Поточні плани в організації складаються за такими напрямами...

28. Для здійснення ефективних комунікацій в організації можуть бути створені такі типи комунікаційних мереж...

29. Основними складовими організаційного процесу є...

30. В «Решітці управління» Р. Блека і Д. Моутона виділяються такі стилі керівництва ...

31. Основні тези мотиваційної теорії А. Маслоу...

32. Департаменталізація в організації може здійснюватися за такими принципами...

33. За процесуальною теорією мотивації справедливості (рівності) працівник відчуває справедливість щодо оцінки своєї праці при умові...

34. Основна ідея визначення стилю керівництва за теорією П.Херсі та К.Бланшара полягає у наступному...

35. За мотиваційною теорією партисипативного управління ступінь мотивованості працівника визначається наступним...

36. Основними причинами неетичної поведінки працівників можуть бути...…

37. Демографічні фактори зовнішнього середовища організації включають…

ІІ. Визначити термін (назву теорії тощо)

1. Управлінські повноваження, що передаються безпосередньо від начальника підлеглому і створюють скалярний ланцюг-…

2. Тимчасова ОСУ, що допускає порушення принципу единоначалія...

3. Процес передачи владних повноважень щодо прийняття рішень від керівника до підлеглого

4. Управлінська інформація, яка призначена конкретній особі для вирішення певної проблеми у даний час...

5. Плани, у яких здійснюється розподіл ресурсів поміж окремими видами діяльності та підрозділами організації.

6. Суперзавдання, сутність бізнесу, головна мета існування та глобальна причина, що спонукає займатися саме цим видом діяльності -…

7. Документ, у якому узагальнюються дії, які необхідні для досягнення поставлених цілей -…

8. Процес спонукання себе чи інших до цілеспрямованої поведінки або виконання певних дій, спрямованих на досягнення власної мети або мети організації -…

9. Потреба нижчого рівня (за А. Маслоу), що передбачає наявність робочого місця, дає впевненість у майбутньому

10.Хто розробив двофакторну модель мотивації -…

11.Автор теорії ієрархії потреб -…

12.Група чинників теорії Герцберга, пов'язаних з навколишнім середовищем, в якому виконується робота -…

13.Обмін інформацією між двома або більше людьми, основна мета якого полягає в забезпеченні розуміння інформації, яка є предметом обміну -…

14.Тип керівника, котрий прагне надати підлеглим самостійності у вирішенні питань, створює необхідна передумови для роботи -..

15.Тип керівника, який прагне підпорядкувати весь колектив своїй волі, не виносить заперечень, часто втручається в роботу підлеглих і жорстко їх контролює -…

16.Теорія керівництва, яка заснована на визначенні ефективного стилю керівництва на підставі аналізу трьох факторів: стану відносин між підлеглими і керівником, ступені структурованості завдань, посадової позиції керівника -…

17.Форма влади, що випливає зі знання керівником усіх найдрібніших аспектів діяльності підрозділу -…

18.Форма влади, що випливає зі статусу керівника організації -…

19.Форма влади, що передбачає унікальний досвід, спеціальні глибокі знання та фахові практичні знання

20.Стиль керівництва. який пропонується використовувати якщо підлеглі мають незадовільний рівень професійної і психологічної підготовки -…

21. Вид праці менеджерів, який передбачає дослідження, пошук підходів до вирішення проблеми…

22. Вид управлінської праці, пов'язаний з виданням розпоряджень, проведенням контролю, здійсненням координації дій та комунікацій між працівниками…

23. Інформаційно-технічна робота менеджерів, пов'язана зі складанням документів, заповнення документів стандартної форми, рахункові операції, кодування, передача інформації…

24. Вид відповідальності в менеджменті, який передбачає дотримання конкретних законів і норм державного регулювання…

25. Вид відповідальності в менеджменті, який передбачає певний рівень добровільного відгуку на соціальні проблеми як робітників організації, так і суспільства в цілому…

26. Вид відповідальності в менеджменті, який передбачає турбування про ефективність використання ресурсів організації і максимізацію прибутків…

27.Система цінностей, переконань, вірувань, уявлень, очікувань, символів, а також ділових принципів, норм поведінки, традицій, ритуалів і т.д., які склалися в організації або її підрозділах за час діяльності та які приймаються більшістю співробітників -…

28.Вид управлінського ефекту, що визначає здатність системи управління зберігати певну кількість трудових, матеріальних, фінансових ресурсів із розрахунку на одиницю створюваних продуктів, технічних систем, структур, механізмів тощо -...

29.Вид управлінського ефекту, що відображає зміну техніко-експлуатаційних і споживчих характеристик виробництва -…

30.Наймання працівників на відносно короткий час, індивідуальне прийняття рішення, розмежування прав, обов'язків та функцій, індивідуальна відповідальність, розвиток спеціалізованої ділової кар'єри (вертикальної), механізми явного, точного контролю, механізми явного, точного контролю - це характеристики моделі менеджменту …

31.«Пожиттєве» наймання працівників, колективне прийняття рішення; відсутність чітких посадових інструкцій, колективна відповідальність, розвиток неспеціалізованої (диверсифікованої) ділової кар'єри (горизонтальної), ротація кадрів, механізми опосередкованого, неявного контролю, відношення до робітника як до особистості - це характеристики моделі менеджменту …

32. Довгострокове наймання, колективне прийняття рішення, індивідуальна відповідальність, помірно спеціалізована кар'єра, неформальний контроль з формалізованими критеріями , цілісний підхід до людини, увага до родини - це характеристики моделі менеджменту …

33. Методи менеджменту, дія яких заснована на впливі на майнові інтереси окремих працівників, чи організації вцілому...