avangard-pressa.ru

ІІ. Цілі та завдання академічної мобільності студентів вищих навчальних закладів України - Педагогика

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради

НПУ імені М.П. Драгоманова

« 25 »червня2013 р.

Протокол №15

Голова Вченої ради, ректор,

акад. В.П. Андрущенко

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ

НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

Київ 2013

I. Загальні положення

1.1. Положення регламентує діяльність Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (далі − Університет) щодо організації академічної мобільності студентів і встановлює загальний порядок організації різних програм академічної мобільності студентів на території України і за кордоном.

1.2. Академічна мобільність передбачає участь студентів у навчальному процесі вищого навчального закладу (в Україні або за кордоном), проходження навчальної або виробничої практики, проведення наукових досліджень з можливістю перезарахування в установленому порядку освоєних навчальних дисциплін, практик тощо.

1.3. Академічна мобільність студентів в Університеті здійснюється, як правило, на підставі укладення угод про співробітництво між іноземним вищим навчальним закладом та вищим навчальним закладом України, між двома вищими навчальними закладами України, між групою вищих навчальних закладів різних країн за узгодженими та затвердженими в установленому порядку індивідуальними навчальними планами студентів та програмами навчальних дисциплін, а також в рамках міжурядових угод про співробітництво в галузі освіти.

1.4. Вищі навчальні заклади, які уклали між собою угоду про співробітництво, в цілях цього Положення надалі іменуються «вищі навчальні заклади-партнери».

1.5. Основними видами академічної мобільності є:

- зовнішня академічна мобільність – навчання, включаючи проходження практик, студентів вищих навчальних закладів України у вищих навчальних закладах за кордоном протягом певного періоду;

- внутрішня академічна мобільність – навчання, включаючи проходження практик, студентів вищих навчальних закладів України в інших вищих навчальних закладах України протягом певного періоду.

Зовнішня та внутрішня академічна мобільність в Університеті реалізуються шляхом: групової академічної мобільності, індивідуальної академічної мобільності, ініціативної академічної мобільності, включеного навчання, продовженого навчання.

1.6. Переважним способом здійснення академічної мобільності студентів є направлення їх до вищих навчальних закладів-партнерів для:

- навчання на основі двосторонніх або багатосторонніх угод між вищими навчальними закладами-партнерами щодо програм академічної мобільності (без отримання другого документа про вищу освіту);

- навчання на основі двосторонніх або багатосторонніх угод між вищими навчальними закладами-партнерами щодо програм академічної мобільності (з можливістю отримання двох документів про вищу освіту);

- проходження мовної практики;

- проходження навчальних та виробничих практик.

1.7. Умови навчання і перебування студентів-учасників академічної мобільності та інші питання визначаються двосторонніми або багатосторонніми угодами між вищими навчальними закладами-партнерами.

1.8. Основними документами, що використовуються для реалізації академічної мобільності студентів в межах Європейського простору вищої освіти, є:

- каталог курсу (інформаційний пакет ECTS) - додаток 1;

- аплікаційна форма (заява-анкета студента) для направлення на навчання - додаток 2;

- угода про навчання (тристороння угода між студентом і навчальними закладами-партнерами) - додаток 3;

- угода про практичну підготовку (тристороння угода між студентом і навчальними закладами-партнерами) - додаток 4;

- академічна довідка - додаток 5.

ІІ. Цілі та завдання академічної мобільності студентів вищих навчальних закладів України

2.1. Цілі, завдання та загальні засади забезпечення і реалізації академічної мобільності відповідають основним принципам Болонського процесу та вимогам демократичного європейського суспільства:

2.1.1. Основними цілями академічної мобільності студентів Університету є:

- підвищення якості вищої освіти;

- підвищення ефективності наукових досліджень;

- підвищення конкурентоздатності випускників вищих навчальних закладів на українському та міжнародному ринках освітніх послуг та праці;

- збагачення індивідуального досвіду щодо інших моделей набуття та поширення знань;

- збагачення вітчизняної освіти міжнародним інтелектуальним потенціалом на основі партнерських угод між вищими навчальними закладами та освітніми і науковими організаціями;

- встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв’язків;

- гармонізація освітніх стандартів вищих навчальних закладів-партнерів.

2.1.2.Основними завданнями академічної мобільності студентів Університету є :

- підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки, проведення досліджень з використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніми експериментальними методами, набуття досвіду проведення спільної науково-дослідної роботи та впровадження її результатів;

- розширення професійних компетентностей під час проходження навчальних та виробничих практик;

- можливість отримання студентом документів про вищу освіту вищих навчальних закладів-партнерів з додатками встановленого зразка;

- підвищення рівня володіння іноземними мовами;

- посилення інтеграції освіти і науки, розвиток міжнародних наукових досліджень, поглиблення знань національних культур інших країн, а також поширення знань про мову, культуру, освіту і науку України;

- підтримка та розвиток соціальних, економічних, культурних, політичних стосунків та з іншими країнами.