avangard-pressa.ru

І. ботаніка, морфологія та анатомія рослин - Экология

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Державного вищого навчального закладу

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

в. о. директора КПІ,

голова відбіркової комісії

проф. Я.В. Шрамко

___________________

«___» _____________ 2012 р.

ПРОГРАМА

Вступного фахового випробування

з дисципліни «Біологія»

Для абітурієнтів, які вступають до КПІ ДВНЗ «КНУ» у 2012 році

для здобуття ОКР «спеціаліст», «магістр»

на базі здобутого ОКР «бакалавр» («спеціаліст»)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 0401 Природничі науки

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 7.04010201 Біологія

8.04010201 Біологія

Кафедра зоології

Факультет природничий

Кривий Ріг

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма розроблена на основі Державного стандарту вищої освіти, навчальних і робочих планів підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму підготовки – Біологія.

Програма відповідає змісту дисциплін, які вивчалися протягом чотирьох років.

Метою вступного фахового випробування з «Біології» є перевірка сформованості ключових компетентностей бакалаврів, необхідних для професійної діяльності вчителя біології, творчої самореалізації особистості, розуміння природничо-наукової картини світу, вироблення екологічного стилю мислення і поведінки та виховання громадянина демократичного суспільства.

Сучасна біологічна освіта потребує висококваліфікованого вчителя (викладача) біології, який володіє не лише знаннями основних біологічних дисциплін, а й уміннями користуватись різними технологіями навчання, постійно підвищувати рівень свого професіоналізму, компетентності, загальної культури.

Абітурієнту з ОКР «бакалавр» необхідно уміти застосовувати теоретичні знання для характеристики типів і класів живих істот, рівні організації живого (починаючи з молекулярно-генетичного рівня і до механізмів забезпечення цілісності організму та цілих екосистем), механізмів спадковості, взаємовідносин організмів з середовищем, основних факторів і етапів органічної еволюції, антропогенезу. Знати напрямки розвитку біологічної науки.

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН

Загальна цитологія з основами гістології, ботаніка, фізіологія рослин, зоологія, анатомія людини, фізіологія людини, мікробіологія, вірусологія, сільське господарство, екологія, генетика з основами селекції, біогеографія, еволюційне вчення, основи екології.

Порядок проведення: письмовий екзамен (тести).

Тривалість екзамену: 2 астрономічні годині.

КРИТРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

Вступне фахове випробування проводяться за тестами складеними у повній відповідності до навчальних програм спеціальності «Біологія та практична психологія»

Оцінювання якості теоретичної та методичної підготовки студента з біології буде здійснюватися у двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями, та якість практичних умінь і навичок, тобто здатність до застосування вивченого матеріалу під час виконання практичних завдань. Тому критерії оцінювання навчальних досягнень студентів носять комплексний характер.

До них належать:

- рівень передбачених програмою теоретичних знань з методикою їх викладання на уроках біології;

- уміння користуватися різними видами навчальної, методичної, наукової документації та іншими джерелами інформації;

- рівень самостійності у процесі організації й виконання практичних завдань (біологічних процесів, самоконтроль і т.п.), виявлення елементів творчості.

Кожен варіант тесту містить 25 питань, кожна правильна відповідь оцінюється у 4 бали.

ВСЬОГО – 100 балів.

Критерії оцінюванн

Кількість балів вступного випробування Оцінка за національною шкалою від 1 до 30 незадовільно від 31 до 60 задовільно від 61 до 80 добре від 81 до 100 відмінно

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

І. БОТАНІКА, МОРФОЛОГІЯ ТА АНАТОМІЯ РОСЛИН

Рослинний світ як складова біосфери. Місце ботаніки в системі біологічних наук. Короткий нарис історії ботаніки. Напрямки сучасних ботанічних досліджень. особливості морфологічної еволюції фототрофних рослин. Виникнення органів і тканин вищих рослин. Планетарна роль зелених рослин.

Загальна характеристика еукаріотичної клітини. Різноманітність клітин у зв’язку зі спеціалізацією. Ядро рослинної клітини. Клітинна оболонка. Фази розвитку рослинної клітини. Тургор. Мітоз. Мейоз. Плазмоліз.

Визначення поняття тканини. Принципи класифікації тканин.

Зародок і проросток. Будова насіння квіткових рослин. Будова зародка та його анатомічні особливості. Запасні речовини насіння. Функції сім’ядолею. Умови проростання. Типи проростків.

Визначення кореня і його функції. Еволюційне походження. Зони кореневого закінчення. Практичні заходи по формуванню кореневих систем с/г рослин. Зміни коренів при симбіозі та паразитизмі.

Загальна характеристика пагону. Листкорозміщення. Листок - боковий орган пагону, визначення та функції. Морфологія листкової пластинки. анатомічна будова зеленого листка. Листопад. Залежність анатомічної будови листка від екологічних умов.

Стебло - вісь пагону. Будова деревини. Будова лубу. Будова стебла однодольної рослини. Надземні та підземні видозміни пагонів. Суцвіття як спеціалізована частина системи пагонів. Прості та складні суцвіття. Біологічне значення суцвіть.

Загальні відомості про розмноження рослин. Вегетативне розмноження. способи природного вегетативного розмноження, біологічні основи та значення в с/г. Культура тканин.

Насінне розмноження у квіткових рослин.

Квітка. Гіпотези походження квітки. Різноманітність квіток в природі. Визначення квітки. Запилення у квіткових рослин. Самозапилення і перехресне запилення. Утворення насіння. Плоди. Визначення плоду. Класифікація плодів. Пристосування до розповсюдження плодів. Значення плодів та насіння для людини.

Пристосування рослин до умов існування. Загальне уявлення про екологічні групи і життєві форми. Екологічні групи рослин по відношенню до вологи. Вищі рослини - напівпаразити і паразити. Класифікація життєвих форм рослин. Життєві форми рослин.

Онтогенез квіткової рослини. Монокарпічні та полікарпічні рослини. Тривалість життя рослин. Вікові групи. Сезонні явища в житті рослин

ІІ.БОТАНІКА (СИСТЕМАТИКА РОСЛИН)

Класифікація органічного світу.Предмет систематики рослин. Історія виникнення та розвитку систематики рослин. Місце систематики рослин у системі біологічних наук. Структура і завдання сучасної систематики.

Відділ Синьо-зелені водорості.Відділ Діатомові водорості.

Відділ Зелені водорості. Червоні водорості. Загальна характеристика підцарства червоні водорості та їх особливе місце в системі. Бурі водорості. Загальна характеристика відділу. Прогресивні ознаки. Розмноження та поширення. Практичне використання. Загальна характеристика. Екологія поширення. Способи розмноження. Розповсюдження. Практичне значення. Принципи класифікації.

Підцарство Нижчі гриби. Загальна характеристика царства гриби. Особливості поділу грибів на підцарства Нижчих та Вищих грибів. Сучасна система класифікації грибів. Примітивні риси організації підцарства нижчих грибів. Прогресивні ознаки зигоміцетів як проміжного класу між нижчими та вищими грибами.

Клас Хітридіоміцети. Клас Ооміцети. Клас Зигоміцети. Особливості морфології. Екологія. Способи розмноження. Значення зигоміцетів в природі і в житті людини.

Підцарство Вищі гриби. Загальна характеристика вищих грибів. Особливості будови і способи розмноження сумчастих грибів. Походження та основні напрямки еволюції грибних організмів. Екологічні групи грибів та їх поширення.

Клас Сумчасті, порядок Ендоміцетові. Клас Піреноміцети: порядок Сферейні, група порядків Дискоміцети: Гелоцієві, Пецицієві, Туберальні. Ознаки, об’єднуючі порядки. Будова плодових тіл. Способи розмноження. Екологія. Клас Базидіоміцети. Підклас Холобазидіоміцети. Група порядків Гастероміцети. Порядки: Дощовикові, Несправжньодощовикові. Загальні риси групи. Цикли відтворення. Будова плодових тіл. Екологія і географічне пристосування. Порядок Сажкові та Іржасті.

Порядки як високоспеціалізовані паразити рослин. Поширення, екологія. Схема відтворення. Утворення сажкових спор кукурудзи, проса, пшениці. Боротьба з сажковими та іржастими грибами.

Відділ Мохоподібні. Клас Печіночники. Загальна характеристика вищих рослин. Морфологічне розчленування тіла вищих рослин. Органи розмноження. Цикли відтворення. Відділи вищих рослин. Значення вищих рослин в біосфері.

Клас Листостеблові мохи. Загальна характеристика листостеблових мохів. Цикл відтворення. Географічне поширення та екологія. Значення в рослинному покриві і господарській діяльності людини.

Відділ Хвощовидні. Еколого-біологічна характеристика Хвощовидних. Сучасна класифікація хвощовидних.

Папоротеподібні. Підклас Багатоніжкові. Загальна характеристика. Географічне поширення і екологія. Гаметофіти. Життєва форма. Практичне значення папоротей.

Папоротеподібні. Підклас Сальвініїди. Ботаніко-біологічна характеристика Сальвінієвих папоротей. Особливості спорофітної лінії водних папоротей. Прогресивні та спеціалізовані риси будови різноспорових папоротей.

Голонасінні або Соснові. Клас Гінкгопсиди. Переваги насінних порівняно з вищими архегоніальними рослинами. Загальна характеристика сосноподібних. Еколого-географічна характеристика соснових. Принцип класифікації сосноподібних. Принципи та приклади класифікації голонасінних.

Голонасінні: клас Хвойні. Загальна характеристика. Географічне поширення. Життєві форми. Особливості морфології вегетативних та репродуктивних органів. Цикл відтворення. Мікроспорогенез, макроспорогенез. Характеристика основних родин: Араукарієві, Тисові, Таксодієві, Соснові, Кипарисові.

Родина Жовтецеві. Географічне поширення і еволюція. Основні риси примітивності у будові суцвіть і квіток. Особливості репродуктивних органів, що характерні для класу Дводольних.

Родина Розоцвіті. Географічне поширення і екологія. Значення розоцвітих у рослинному покриві. Життєві форми і особливості у будові вегетативних органів. Поділ підродини, відмінні особливості кожної з них. Господарське значення розоцвітих.