avangard-pressa.ru

І. Аналіз моделей управління економікою УРСР в др. пол. ХХ ст. - Политология

1. Характер відбудовчих процесів в УРСР після ІІ-ї світової війни: економічний і соціальний виміри.

2. Стан економіки України наприкінці 1950-х - першій половині 60-х років: від здобутків до прорахунків реформаційних змін. Узагальнюючий аналіз.

3. Застій у вимірі тенденцій економічного життя України 1970-х – першої половини 1980-х рр. Передумови та процес наростання системної кризи.

Питання для додаткового обговорення:

1.Соціально-демографічний та трудовий потенціал України у відбудовчих процесах повоєнного часу.

2.Регіональна специфіка соціально-економічного розвитку України у повоєнний період:

а) радянiзацiя захiдних областей України: від соціально-економічних процесів до ідеологічних факторів

б) особливості відродження та економічного розвитку Донецького регіону після ІІ світової війни. Соціальний та національний склад населення. Роль Донецького регіону в господарському механізмові УРСР та СРСР.

в) економічний потенціал, соціальна та національна структура Кримської області (1945 – 1954 рр.). Передумови об’єднання з УРСР.

3. Економічна реформа 1965 р. на прикладі соціально-економічного життя українського суспільства другої половини 1960-х – першої половини 1970-х рр.

4. Партійно-державне керівництво України 1970-х – першої половини 1980-х рр. П.Ю. Шелест. В.В. Щербицький: специфіка підходів до управління економікою і соціальною сферою.

ІІ Суспільно-політичні процеси в українському суспільстві в др. пол. ХХ ст.

1. Ідеологічний наступ тоталітарного режиму на суспільство і культуру у повоєнні роки.

2. Демократизація українського суспільства періоду «відлиги»: зміст, політичні прояви, наслідки. «Шістдесятники» як явище суспільно-політичного життя України другої. половини ХХ ст.

3. Політико-правовий статус України у складі СРСР. Визрівання суспільно-політичної кризи українського суспільства: 1964-1985 рр. Дисидентський рух в Україні та його напрями.

Реферати:

1. ХХ з’їзд КПРС. Доповідь першого секретаря ЦК КПРС М.С. Хрущова «Про культ особи Сталіна та його наслідки».

2. Україна та освоєння цілини.

3. Політичні портрети: М. Хрущов, В. Щербицький, В.Чорновіл.

4. Антиурядові виступи українських робітників у 1960-х – 1970-х рр., їх причини і наслідки.

Тема 11. Українське суспільство в період розпаду СРСР і здобуття державної незалежності України (1985-1991 рр.)

Питання семінарського заняття:

1.Реформаційний процес в соціально-економічній сфері України періоду перебудови: напрями і характер змін:

а) поява нових форм підприємницької діяльності. Економічна самостійність в межах господарського механізму;

б) кооперативний рух;

в) комерціалізація партійного і радянського механізму;

г) причини поглиблення кризових явищ в економіці і соціальній сфері.

2. Розгортання руху за національне відродження України (1985-1991 рр.). Характер національних і політичних процесів. Громадські організації та громадські рухи в Україні як специфічна форма політичної активності громадян.

3. Становлення багатопартiйної системи в Українi. Класифiкацiя новостворених полiтичних партiй. Характер багатопартiйностi.

4. Історичні події в Україні на етапі 1990-91 рр. Декларація про державний суверенітет України та Акт проголошення незалежності України, їх основні положення та сучасні оцінки.

5. Формування політичних еліт. Їх роль в політичних процесах на етапі боротьби за незалежність та формування державних структур незалежної України.

Реферати:

1.Оцінки політики «перебудови» в науковій та публіцистичній літературі.

2. «Спочатку було Слово…»: відродження історичної пам’яті (конкретні прояви «гласності» в період «перебудови»).

3.Політичний портрет Л.М. Кравчука.

Тема 12. Українське суспільство доби незалежності (1991- 2016 рр.)

Питання семінарських занять: