avangard-pressa.ru

ІІ.. Суб’єкти банківської системи - Экономика

Банківська система у світі почала формуватися з появою перших банківських послуг, коли в процесі обігу одного товару на інший людство вперше застосувало гроші як еквівалент. Першими банківськими послугами були збереження, заощадження, пересилка та розмінювання грошей; обмін грошей однієї країни на гроші іншої; надання позик для вчасного здійснення розрахунків та інші.

Зараз існує банківська система світу, яка представлена великою кількістю банківських установ, що надають послуги міжнародного значення та національна банківська система, яка об’єднує банківські установи країни.

Банківська система країни з ринковою економікою має багаторівневу структуру: І рівень – Центральний банк, ІІ рівень – комерційні банки. Сьогодні комерційний банк може надати клієнту до 200 видів різноманітних банківських продуктів і послуг.

Залежно від економічного змісту всі види діяльності комерційних банків поділяють на дві групи: пасивні операції – забезпечують формування ресурсів банку, необхідних йому, крім власного капіталу, для забезпечення нормальної діяльності й одержання запланованого доходу і активні операції – пов’язані з розміщенням банком власних та залучених коштів для одержання доходу і забезпечення своєї ліквідності.

Сучасна банківська система України складається з Національного банку України (НБУ) та інших банків, що створені і діють на території України відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність».

НБУ для забезпечення виконання покладених на нього функцій здійснює низку операцій: надає кредити комерційним банкам, здійснює дисконтні операції з векселями і чеками, купує і продає на вторинному ринку цінні папери, відкриває рахунки у закордонних банках, веде рахунок Державного казначейства України, виконує операції по обслуговуванню державного боргу, веде рахунки міжнародних організацій та інші операції, необхідні для забезпечення виконання своїх функцій.

В українській фінансово-банківській системі комерційні банки організовані у формі акціонерних товариств та компаній з обмеженою відповідальністю; можуть функціонувати як універсальні так і спеціалізовані.

Ощадні банки, у світовій практиці, є фінансовими інститутами, які залучають кошти інвесторів у вигляді депозитів та надають позики під заставу нерухомості. Основним видом діяльності таких інститутів є фінансування купівлі нерухомості.

Ощадні і кредитні асоціації засновуються у вигляді акціонерних товариств або взаємних фондів. Основними джерелами фінансових ресурсів ощадних та кредитних асоціацій виступають різні види депозитів: ощадні, строкові та чекові. Основні активи асоціацій – це заставні, цінні папери, забезпечені заставними та державні цінні папери.

Кооперативні банки –спеціальні кредитно-фінансові інститути, що утворюються товаровиробниками на приватних засадах для задоволення взаємних потреб у кредитах та інших банківських послугах. В Україні кооперативні банки створюються за принципом територіальності і поділяються на місцеві та центральний кооперативні банки.

Спеціалізовані банки діють на вузьких секторах грошового ринку і займаються вузьким колом банківських операцій, де потрібні особливі технічні прийоми та спеціальні знання. Тому ця діяльність для універсальних банків є невигідною.

В Україні банки мають право створювати банківські об’єднання і можуть бути учасником лише одного із них:

Банківська корпорація – це юридична особа (банк), засновниками та акціонерами якої можуть бути виключно банки; створюється з метою концентрації капіталів банків – учасників корпорації, підвищення їх загальної ліквідності та платоспроможності.

Банківська холдингова група – це банківське об’єднання, до складу якого входять виключно банки. Материнському банку банківської холдингової групи має належати не менше 50% акціонерного (пайового) капіталу або голосів кожного з інших учасників групи, які є його дочірніми банками. Фінансова холдингова група – банківське об’єднання, що складається з установ, що надають фінансові послуги, причому серед них має бути щонайменше один банк і материнська компанія є фінансовою установою.

Уряд України розробив Державну комплексну програму реформування та розвитку банківської системи, в основу якої були покладені такі принципи:

- спрямованість макроекономічної політики на забезпечення стабільних умов для підприємницької діяльності;

- прозорість і забезпеченість життєздатності фінансових інститутів;

- сприяння розбудові фінансової інфраструктури;

- створення умов для зменшення витрат на фінансове посередництво.

Основними є такі напрями реформування банківської системи України:

1. Забезпечення розбудови банківської системи, здатної ефективно та адекватно діяти в умовах ринкової економіки.

2. Удосконалення системи нагляду та контролю за діяльністю банків.

3. Встановлення клімату довіри до банківської системи з боку юридичних та фізичних осіб.

4. Створення умов для підтримки стабільності національної грошової одиниці – гривні.

5. Посилення мобілізації заощаджень населення та підприємницьких структур за рахунок створення ефективної системи страхування вкладів.

6. Подальше вдосконалення та підвищення ефективності платіжної системи та ін.

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:

Сучасна банківська система України складається з Національного банку України (НБУ) та інших банків, що створені і діють на території України відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність».

НБУ для забезпечення виконання покладених на нього функцій здійснює низку операцій: надає кредити комерційним банкам, здійснює дисконтні операції з векселями і чеками, купує і продає на вторинному ринку цінні папери, відкриває рахунки у закордонних банках, веде рахунок Державного казначейства України, виконує операції по обслуговуванню державного боргу, веде рахунки міжнародних організацій та інші операції, необхідні для забезпечення виконання своїх функцій.

Комерційні банки організовані у формі акціонерних товариств та товариств з обмеженою відповідальністю; можуть функціонувати як універсальні так і спеціалізовані.