avangard-pressa.ru

І.і. шлімакова, д.е. дубініна 4 - Психология

Висновки:____________________________________________________

Рекомендації:________________________________________________________________

Психолог ___________ (підпис)
Додаток 6

Зразок оформлення титульної сторінки звіту

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка Психолого-педагогічний факультет Кафедра екологічної психології та психічного здоров’я ЗВІТ про проходження безвідривної психологічної практики студента(ки) ІІІ курсу ____гр. _________________________________________________ семестр_________ оцінка____________ Методист кафедри: __________________ __________________ Дата практики

Звіт складається окремо за кожний семестр.

Структура звіту

Титульна сторінка

Зміст

Вступ. У цьому розділі зазначаються база, мета, завдання, структура безвідривної практики, основні напрями теоретичної та практичної роботи, опис підготовчої роботи.

Дайте відповідь на наступні запитання:

1. Характеристика об'єкта практики (бази проходження навчальної практики). Мета та завдання дослідження.

Аналіз концепції дослідження за даною проблемою. Зміст конкретного завдання навчальної практики. Що ви планували спостерігати, вивчати, описувати, з'ясовувати, досліджувати?

2. Чому досліджувана вами тематика є актуальною? У чому Ви вбачаєте суть проблеми?

3. Кого ви досліджували (класний колектив, кількість досліджуваних).

4. Яким чином було організовано спостереження та дослідницька робота? Як складався план роботи, терміни виконання різних видів діяльності. На чию допомогу Ви розраховували? Чи зверталися до класного керівника, чи спиралися на актив класу?

Основна частина. Описується весь процес організації діяльності під час проходження практики, загальні враження від спілкування з адміністрацією, вчителями, психологом. Представляється процедура та хід проведення дослідження. Коротко подаються отримані результати. Формулюються висновки та рекомендації у відповідності до проведеного дослідження. Описуються проблеми, що виникли.

Висновки. Дана частина звіту має розкривати значимість отриманих під час практики результатів, труднощі й проблеми, що виникли в ході роботи практиканта. Важливо відзначити умови й фактори успішного здійснення програми практики.

Текст звіту супроводжується необхідними поясненнями, зразками документів.

Додатки. До звіту варто додати матеріали й документи, які розкривають результати дослідження малої групи (класу) або особистості окремого учня: фотографії, відгуки учнів, батьків, вчителів, психолога тощо.

Обов’язковим додатком являється проведений студентом самоаналіз (Додаток 5).

Додаток 7

Самоаналіз проходження практики

студента______________________________________________________

1. Які виникали труднощі під час практики? (вказати причини) ____________ ____

________________________________

2. Від кого залежали причини труднощів? (від Вас, психолога, класного керівника, дітей і т.д.) _______________________________________________

_____________________________________________________________­­­­­­_________________________________________

3. Яких знань Вам не вистачило для виконання завдань практики?____________ ________________________________________

4. Самий цікавий фрагмент практики (інтерпретація) ______________________

_______________________________________________________________________________________________________________

5. Складіть психологічний словник із термінів, якими Ви користувалися під час проходження практики

____

____

_______________________________________________________________________________________________________________

6. Що Вам найбільше вдалося як починаючому психологу?__________________

________________________________________________

7. Складіть перелік якостей, необхідних практичному психологу._____________

__________________________________________________________________________________________________

8. Ви автор клятви психолога, складіть її! ________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

9. Ваші загальні враження від практики? _________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

ЛІТЕРАТУРА

1. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. – М., 1989.

2. Байбородова Л.В., Паладьев С.Л., Степанов Е.Н. Изучение эффективности воспитательной системы школы. – Псков, 1994.

3. Вишина А.Ю., Никончук Н.О. Завдання з психології до педагогічної практики студентів випускного курсу спеціальності "Початкове навчання. Практична психологія" : методичні рекомендації. – Житомир, 2001.

4. Воспитательный процесс: изучение эффективности / Под ред. Е.Н. Степа­нова, Л.В. Байбородовой, А.А. Андреева, С.М. Петровой. – М. : ТЦ "Сфера", 2001.

5. Гільбух Ю.З. Темперамент і пізнавальні здібності школяра. – К., 1992.

6. Гриньова В.М., Лозова В.І. Педагогічна практика : методичні рекомендації студентам-практикантам. – X., 1995.

7. Гуцало Е.У., Калашникова Л.В. Педагогічна практика студентів передви­пускних та випускних курсів педагогічного університету. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004.

8. Гуцало Е.У. Загальна психологія. Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів за КМСОНП. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2005.

9. Дьяконов Г.В. Изучение классного коллектива. Методические рекомен­дации для студентов педагогических институтов и учителей средних школ. – Кировоград : КГПИ, 1990.

10. Диагностика умственного развития дошкольников / Под ред. Л.А. Вангера, В.В. Холмовской. – М., 1978.

11. Диагностика учебной деятельности и интеллектуального развития детей / Под ред. Д.Б. Эльконина, Л.А. Венгера. – М., 1981.

12. Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 1987.

13. Завдання з психології до педагогічної практики для студентів Ш курсу. Методичні рекомендації / Укл. Т.М. Майстренко, І.В. Кирильчук, О.О. Музика. – Житомир: ЖДПУ, 2001.

14. Изучение личности школьника учителем / Под ред. З.И. Васильевой. – М., 1991.

15. Изучение эффективности воспитательной работы в профессиональных учебных заведениях / Под ред. Л.В. Байбородовой. – Ярославль, 1999.

16. Измерение интеллекта детей: пособие для психолога-практика / Под ред. Ю.З. Гильбуха. – К., 1992.

17. Калашникова Л.В., Гурова О.М. та ін. Психологія розвитку. Навчально-методичний посібник. – Кіровоград, РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 1999.

18. Классному руководителю / Под ред. М.И. Рожкова. – М., 1999.

19. Классному руководителю о воспитательной системе класса / Под ред. Е.Н. Степанова. – М., 2000.

20. Ковальчук Я. И. Индивидуальный подход в воспитании ребенка. – М., 1985.

21. Кузнецова Н.Б. Изучать, чтобы воспитывать. – М., 1984.

22. Майоров А.Н., Сахарчук Л.Б., Сотов Л.В. Элемент педагогического монито­ринга региональных стандартов в управлении. – СПб., 1992.

23. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: понимание структуры личности в клиническом процессе. – М. : Независимая фирма "Класс", 1998.

24. Немов Р.С. Психология. Книга 3. – М. : Просвещение "ВЛАДОС", 1995.

25. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. – М., 2000.

26. Лутошкин А.Н. Как вести за собой. – М., 1986.

27. Люшер М. Цвет вашего характера. – М., 1996.

28. Петрушин В.И. "Психологические аспекты деятельности учителя и классного руководителя". – М. : "Педагогический поиск", 2001.

29. Польская О.Я Психологический практикум в школе. – М. : Просвещение, 1979.

30. Практическая психодиагностика: методики и тесты / Сост. Д. Райгородский. – Самара, 1998.

31. Практикум по экспериментальной и прикладной психологии / под ред. А. Крылова. – Л., 1990.

32. Психологические тесты / Сост. Ахмеджанов Э.Р. – М., 1997.

33. Психологическое изучение личности школьника и класса как коллектива/ Под ред. Л И. Уманского. – Кострома, 1978.

34. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 1991.

35. Ратанова Т.А., Шляхта Н.Ф. Психодиагностические методы изучения личности. – М., 1998.

36. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. – М., 1995.

37. Руководство практического психолога / Под ред. А.Д. Анреевой. – М., 1997.

38. Собчик Л.Н. Метод цветовых выборов. Модифицированный цветовой тест Люшера: методич. руководство. – М., 1990.

39. Скребець В.О. Основи психодіагностики : навч. посіб. : пер. з рос. – 3-е вид., перероб. та доп. – К. : Слово, 2003.

40. Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учаще­гося и ученических коллективов. – М. : Просвещение, 1988.

41. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М., 1998.

42. Шпалинский В.Я, Морозов Л.В. Введение в современную психологию личности и коллектива. Учебное пособие. – Харьков, 1995.

43. Энциклопедия психологических тестов: Общение, лидерство, межлич­ностные отношения. – М, 1997.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ

Шлімакова
Ірина Іванівна

Дубініна
Діана Еміліївна